Fredet

Må du åpne huset ditt for publikum?

Kremen av fredete hus i Norge tilhører 2300 private eiere. Vi vedlikeholder etter antikvariske retningslinjer og kan søke om tilskudd til delvis dekning av merutgifter utover vanlig vedlikehold.

Det nye er at Riksantikvaren nå har som mål at hus som får tilskudd skal gjøres tilgjengelig «for et større publikum». Eiere skal «så langt det lar seg gjøre» vise fram kulturminnet ved å ta imot publikumsbesøk og lage digitale presentasjoner av huset. Dette framgår av Riksantikvarens nettsider. For å få dekket noe av vedlikeholdsutgiftene forventes det at vi skal være turistverter i vårt eget hjem.

Når Riksantikvarens retningslinjer for tilskudd har denne målsettingen, vil eiere som ikke ønsker å slippe publikum inn sin private stue og sitt privatliv, stille bakerst i køen ved utdeling av midler. I praksis vil mange eiere avstå fra å søke om støtte, noe som vil føre til urimelig forskjellsbehandling og som i det lange løp fører til at myndighetene mister kontroll med kvaliteten på vedlikeholdet.

Riksantikvarens målsetting kan skape forventninger hos publikum om at hvem som helst har rett til å besøke hus som er fredet. Publikum vil ikke skille mellom hus og anlegg som er åpne og de som er lukket for besøk. De vil oppsøke alle fredete eiendommer med forventning og kanskje også krav om innsyn og omvisning.

Fredet har tatt denne saken opp med Riksantikvaren. De avventer departementets reviderte retningslinjer for tilskudd. Skulle målsettingen bli opprettholdt, vil den undergrave tillit mellom vernemyndigheter og eiere. Dette er en krigserklæring overfor de mange eiere som ikke driver gårdsturisme. Målsettingen vil kunne skape konflikt og drepe samarbeid.

Bilde: Skjermdump fra Riksantikvarens nettside.

Leave a Reply