Fredets program

Eiere av fredet eiendom er forpliktet til å sikre kulturverdier for samfunnet. Dessverre er det ikke balanse mellom eiernes plikter og rettigheter. Eierne krever at myndighetene tar ansvar for fredningsvedtakene og gir forutsigbare rammebetingelser. Vi konstaterer at verneoppgaven kan være konfliktfylt til tross for at eiere, myndigheter og samfunn har sammenfallende interesser. Et samarbeid må ta utgangspunkt i at et kulturminne ofte fungerer som eierens bolig eller ramme om hans virksomhet, og at bruken finansierer vedlikeholdet.

Saksbehandling:

Bygningsmessige endringer må aksepteres for å gjøre det mulig å bruke verneobjektet. Tilpasning til ny bruker en kontinuerlig prosess og naturlig del av bygningens livsløp. Endringer må tilfredsstille nye brukskrav samtidig som de tilpasses bevaringsobjektet. Vernemyndighetene må behandle tidlige fredninger (1923-78) etter bygningsfredningsloven og situasjonen på fredningstidspunktet. Den langt mer omfattende Kulturminneloven skal bare praktiseres for
fredninger etter 1978. Vernemyndigheten må ta økonomisk ansvar for pålagte arbeider som i utførelse eller materialvalg har en unormalt kort levetid. Det må etableres et system for kvalitetssikring av pålagte arbeider, og med klare
føringer for økonomisk ansvar.

Økonomi:

Beskatningen av vedlikehold på fredet eiendom må opphøre. Det må etableres en ny tilskuddsordning som motiverer til jevnt og godt vedlikehold. Ordningen må, så langt det er mulig, tilpasses det enkelte kulturminne og bør praktiseres ubyråkratisk og automatisk innenfor gitte rammer. Et system for momskompensasjon kan også være del av en fullverdig tilskuddsordning.

Fredet eiendom skal være unntatt fra utskrivning av kommunal eiendomsskatt. Disse eiendommene er lokalsamfunnets stolthet og benyttes i offentlig og lokal profilering.

Arkeologiske utgravninger:

Kostnader til arkeologiske undersøkelser skal dekkes fullt ut av staten. Dermed unngår man at eierne velger den enkleste og rimeligste løsningen – å unnlate å melde fra om funn.

Dette er et sammendrag av Fredets program. Medlemmer kan på forespørsel få tilsendt hele programmet ved å ta kontakt med foreningen.