Søke støtte

Fylkeskommunen/Sametinget
Eiere av alle typer fredete bygninger kan søke fylkeskommunen eller Sametinget om tilskudd til større vedlikeholds- og restaureringsarbeider. Søknad sendes kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen eller sametinget. Din fylkeskommune gir nærmere informasjon om søknadsform og tidsfrister.

Tildelingsmidlene er overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene, og er en del av Riksantikvarens tildeling over Statsbudsjettet. Enkelte fylkeskommuner kan i tillegg ha egne tilskuddsmidler.

Kommunene
Kommunene disponerer spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Ordningen er rettet inn mot eiere av landbrukseiendom og skal bidra til å stimulere flere til å ivareta miljøverdiene i landskapet. SMIL gir støtte til planlegging og gjennomføring av engangstiltak knyttet til bl.a. istandsetting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer.

Norsk Kulturminnefond
Fondet gir støtte til blant annet private eiere, organisasjoner og stiftelser av verneverdige hus. Kulturminnefondet deler IKKE ut midler til fredete hus, men kan støtte arbeider på andre verneverdige hus i miljøet. Støtten gis til tiltak som går utover drift og vedlikehold. Fondet setter krav til at tilskuddet utløser private midler eller betydelig egeninnsats.

Egenandelen bør være 50%, og ikke under 30%. Prosjekter som gir synergieffekter vil vanligvis bli prioriteres. Selve søknaden er omfattende og stiller bl.a. krav om en fullstendig prosjektbeskrivelse. Les mer på www.kulturminnefondet.no

Stiftelsen Uni
Stiftelsen Uni støtter tiltak som verner mennesker og kulturminner.  I praksis omfatter dette installasjon av brannvarsling og -slukkeanlegg. Les mer på www.stiftelsen-uni.no