Eie et fredet hus

Nærmere 5000 bygninger i Norge er vedtatt fredet etter konkret vedtak. I tillegg er et ukjent antall samiske hus og hus bygd i perioden 1537-1649 automatisk fredet. Det er omkring ca 3500 fredede eiendommer i privat eie. Disse eies av ca 2800 private eller selskap.

Fylkeskommen forvalter fredete bygninger og anlegg fra nyere tid (etter 1537) og en betydelig del av automatisk fredete middelaldernygninger. Sametinger har ansvar for forvaltningen av samiske bygninger.

Fredning i praksis
Som eier av fredet bygning har du ansvar for å ta vare på en viktig del av landets kulturarv. Det er meningen at myndighetene skal legge forholdene til rette og bistå eierne med råd og veiledning, men i praksis er du alene om å bære ansvaret og den økonomiske byrden.

Rettigheter
Som eier har du krav på råd og veiledning fra kulturminneforvaltningen. Det gjelder alt som fra veiledning om vedlikehold til utforming av søknader og informasjon om saksbehandling.

Kulturminneforvaltningens midler til fredet hus dekker imidlertid ikke behovet, og du kan derfor ikke regne med å få støtte til det du trenger til tilskudd. Hvis du har søkt om og fått tillatelse til å foreta en endring av bygningen, kan myndighetene sette vilkår som fordyrer arbeidet. Da har du lov til å kreve helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen (Kulturminnelovens §15a).

Ansvar
Alle som eier et hus har plikt til å holde det ved like (Plan- og bygningsloven). I tillegg er fredete bygninger underlagt kulturminneforvaltningens rammebetingelser.

Er du usikker på hva du som eier kan utføre, må du ta kontakt.

Vanlig vedlikehold kan du utføre uten myndighetenes innblanding, men du må søke om tillatelse når du skal gjøre endringer. Hvor går grensen for endring?

Vanlig vedlikehold
I løpende vedlikehold bruker du de samme materialer og teknikker som opprinnelig er brukt selv om dette koster mer. Et jevnt vedlikehold er den beste form for vern, og er det mest økonomiske. Ved å bevare alle deler av et hus mest mulig intakt beholder huset sin verdi som kulturminne.

Større vedlikeholdsarbeider og endringer
Du må søke om tillatelse til å utføre større reparasjoner og endringer. Endringer som er små og nødvendige for fortsatt bruk blir vanligvis godkjent. Hvis du planlegger endringer bør du ta kontakt med myndighetene på et tidlig tidspunkt.

Ved bygningsmessige endringer kan myndighetene kreve at inngrepet utføres slik at det lar seg tilbakeføre. I praksis kan det bety at eventuell ny kledning av et rom legges utenpå den gamle og at nye skillevegger settes opp slik at de lett kan tas ned igjen uten å sette spor.

Du finner mer informasjon i Riksantikvarens hefte «Å eie et fredet hus» og på  www.riksantikvaren.no