Vedtekter

Vedtekter for Foreningen FREDET – stiftet 13. mai 2006 i Oslo
– sist endret på årsmøtet 8. mars 2014

§ 1 Navn m.v.

Foreningens navn er FREDET.
FREDET er en selveiende og frittstående forening, som har sitt forretningskontor i Tvedestrand.

§ 2 Formål

FREDET er landsdekkende, og har til formål å ivareta interessene til private eiere av eiendom som er fredet etter kulturminneloven, fornminneloven eller bygningsfredningsloven.

§ 3 Medlemskap

Foreningen består av private eiere av fredet eiendom som forvaltes etter kulturminneloven. Både fysiske og juridiske personer kan bli medlemmer.
Stiftelser og selskaper, hvor det offentlige har myndighet eller interesser, kan som hovedregel ikke bli medlemmer. Styret kan i særlige tilfeller innvilge søknad om medlemskap fra slike eiere, samt avgjøre om disse eventuelt skal ha stemmerett

Årsmøtet har fullmakt til å ekskludere medlemmer som arbeider mot foreningens formål. Medlemskap i foreningen er gyldig fra kontingent er innbetalt. Medlemskapet er løpende, og gjelder til skriftlig utmelding er mottatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest 4 uker før årsmøtet avholdes.

§ 4 Årsmøte

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Dette avholdes hvert år i løpet av første halvår. Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal sendes ut minst 1 uke før årsmøtet. Sakspapirer skal være tilgjengelig på internett fra samme tidspunkt.
Årsmøtet – godkjenner innkalling, saksliste og velger ordstyrer
– behandler åårsmelding og regnskap,
– vedtar budsjett, arbeidsprogram
– fastsetter eventuelle godtgjørelser for styret.
– fastsetter kontingent
– velger styremedlemmer og styreleder, valgkomité og revisor
– behandler innkomne forslag

Vedtak på årsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hvert medlem har én stemme. Stemmer kan avgis med skriftlig fullmakt.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når dette besluttes av styret eller kreves av minst en firedel av medlemmene. Innkalling til dette gjøres minst 2 uker i forkant.

§ 6 Styre

FREDET ledes av et styre, som skal bestå av 5 personer og 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Leder velges av årsmøtet, for en periode på 1 år. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for en periode på 2 år. Styret velger selv nestleder, for en periode på 1 år. 2 styremedlemmer og 1 varamedlem er på valg hvert år. Ved oppstart velges 2 styremedlemmer og 1 varamedlem for en periode på 1 år.

Styreleder skal innkalle til styremøter med minst 2 ukers varsel. Styret er vedtaksført når minst 3 personer er til stede. Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Leder, og nestleder i leders fravær, har signaturrett på vegne av foreningen.

Styret skal innenfor budsjettets rammer lede foreningen i henhold til vedtekter, vedtatt arbeidsprogram og prinsipprogram.
Styret kan inngå samarbeidsavtaler med andre personer og firmaer for å utføre oppgaver for foreningen. Styret skal utarbeide årsmelding, regnskap, budsjettforslag og arbeidsprogram for foreningen. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 7 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av tre personer. Komiteen velger selv leder. Valgkomiteens medlemmer velges på hvert ordinære årsmøte.

§ 8 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan kun endres på årsmøte, med minimum 2/3-flertall. Formålsparagrafen kan ikke endres, bare suppleres.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av denne foreningen kan kun besluttes av et ordinært årsmøte etter forutgående innstilling om dette fra styret, og med samme flertall som for vedtektsendringer.

Vedtatt på Soria Moria 8. mars 2014