Vedtekter

Vedtekter for Foreningen FREDET – stiftet 13. mai 2006 i Oslo
– sist endret 13. november 2021

§ 1 Navn m.v.

Foreningens navn er FREDET. FREDET er en selveiende og frittstående forening med organisasjonsnummer 990 208 409 og kontaktadresse post@fredet.no.

§ 2 Formål

FREDET er landsdekkende, og har til formål å ivareta interessene til private eiere av eiendom som er fredet etter kulturminneloven, fornminneloven eller bygningsfredningsloven.

§ 3 Medlemskap

Medlemskapet er åpent for eiere som har fast eiendom som er fredet etter kulturminneloven, fornminneloven eller bygningsfredningsloven. Eiendom hvor det offentlige har myndighet eller interesser, gir som hovedregel ikke grunnlag for medlemskap. Styret kan i særlige tilfeller innvilge søknad om medlemskap knyttet til slik eiendom.

Medlemskap i foreningen er gyldig fra kontingent er innbetalt. Medlemskapet er løpende, og gjelder til skriftlig utmelding er mottatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

Medlemskapet omfatter husstandsmedlemmer og brukere av eiendommen.

§ 4 Årsmøte

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Dette avholdes hvert år i løpet av første halvår. Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Saksdokumenter skal sendes ut minst 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet
• godkjenner innkalling og saksliste, velger ordstyrer og referent, og to til å underskrive protokollen,
• behandler årsmelding og regnskap med revisorberetning,
• vedtar budsjett, og arbeidsprogram,
• fastsetter eventuelle godtgjørelser for styret,
• fastsetter kontingent,
• behandler innkomne forslag og
• velger styremedlemmer, varamedlemmer og styreleder, valgkomité og revisor.

Vedtak på årsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Det kan avlegges én stemme for hvert medlemskap. Stemmer kan avgis med skriftlig fullmakt til møteleder.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når dette besluttes av styret eller kreves av minst en firedel av medlemmene. Innkalling til dette gjøres minst 2 uker i forkant.

§ 6 Styre

FREDET ledes av et styre, som skal bestå av 5 personer og 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år. Leder velges av årsmøtet for en periode på 1 år. Varamedlemmer velges for en periode på 1 år. Styret velger selv nestleder for en periode på 1 år. 2-3 styremedlemmer er på valg hvert år.

Styreleder skal innkalle til styremøter. Styret er vedtaksført når minst 3 personer er til stede. Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Varamedlemmer har møterett i styret, men bare stemmerett når de representerer et styremedlem. Leder og nestleder har signaturrett på
vegne av foreningen.

Styret skal innenfor budsjettets rammer lede foreningen i henhold til vedtekter og arbeidsprogram. Styret kan inngå samarbeidsavtaler med andre personer og firmaer for å utføre oppgaver for foreningen. Styret skal utarbeide årsmelding, regnskap, arbeidsprogram og budsjettforslag. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 7 Valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av tre personer. Komiteen velger selv leder. Valgkomiteens medlemmer velges på hvert ordinære årsmøte.

§ 8 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan kun endres på årsmøte, med minimum 2/3-flertall. Formålsparagrafen kan ikke endres, bare suppleres.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av denne foreningen kan kun besluttes av et ordinært årsmøte etter forutgående innstilling om dette fra styret, og med samme flertall som for vedtektsendringer.